top of page
photo_6019061916049192882_y (1).jpg

המועדון הישראלי לכלבי הרים שוויצריים - נוהל גידול משלים

נספח לתקנון המועדון

ע"ר 580314235

 

בתוקף החל מאסיפה כללית: 22.12.2016 עדכון אחרון באסיפת ועד 12.6.17

 כללי

 1. המועדון הישראלי לכלבי הרים שוויצריים להלן המועדון חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות החברה ב-F.C.I.

 2. המועדון מאגד בתוכו 4 גזעים: ברנר זננהונד (BMD), גרייטסוויס זננהונד (GMD), אנטלבוכר ואפנצלר זננהונד.

 3. המועדון מקבל על עצמו את נוהל הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות וכפוף אליו. נוהל זה בא להשלים אותו עם סעיפים ייחודיים לגזעי הכלבים השוויצריים.

 4. נוהל גידול זה מחייב את כל בעלי הכלבים המתועדים מגזעי המועדון, בין שהינם חברים במועדון ובין שאינם.

 5. המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע, או לשנות מנוהל זה מעת לעת בהתאם לצורך, תוך מגמה לקדם ולטפח את גזעי המועדון. שינויים יבוצעו על ידי ועדת הגידול של המועדון, תחת אישור ועדת הגידול של ההי"ל ויובאו לאישור והחלטת החברים באסיפה הכללית של המועדון. נוהל מעודכן יפורסם דרך קבע באתר האינטרנט של המועדון.

הוראות גידול והרבעה

 במגמה להשביח את גזעי כלבי ההרים השוויצריים בישראל, יאושרו לגידול רק כלבים הרשומים בספר הגידול

הישראלי או כלבים בעלי תעודות יוחסין מוכרות על ידי ה FCI, שיעמדו בדרישות הבאות:

 1. בתנאי שהשתתפו בלפחות שתי תערוכות מכיתת צעירים ומעלה – גיל 15 חודש ומעלה (כיתת גורים אינה נחשבת לצורך קביעה זו) וזכו לפחות פעם אחת בציון מצוין עבור הזכרים וציון טוב מאוד לפחות עבור הנקבות, או לחילופין עברו בהצלחה מה"ג ונקבע כי הם מומלצים לגידול.

 2. גיל הרבעה: כלבה מגזעי BND ו-GMD תאושר להרבעה רק במלאת לה 22 חודשים ולא יאוחר מ 7 שנים. כלבה מגזעי אנטלבוכר ואפנצלר אין להרביע לפני מלאת לה 18 חודשים ואחרי גיל 8 שנים.

 3. כלבה לא תמליט יותר מפעם בשנה, תוך דילוג על מחזור הייחום שלאחר ההמלטה  ועליה להיות במצב בריאותי וכושר גופני תקינים לפני כל הרבעה.

 4. כלבה תמליט במהלך חייה עד שלוש המלטות, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי וועדת הגידול של המועדון. יש להיוועץ ברופא לפני כל הרבעה לגבי בריאות הכלבה, לרבות חיסונים וטיפולים כגון תלוע וחיסון הרפס כמו כן לכלבים שהובאו מחו"ל מומלצת בדיקה לשלילת ברוצלה קאניס טרם הרבעה.

 5. זכרים מארבעת גזעי המועדון יורבעו במלאת להם 18 חודשים.

 6. מומלץ שלאף כלב לא יהיו צאצאים העולים על 5% ממספר הגורים באוכלוסיית הגזע בפרק זמן של 5 שנים.

 7. בעלי כלב/ה שלא השתתפו בתערוכות ומועמדים להרבעה, יכולים לבקש לבצע מה"ג-מבחן התאמה לגידול.

photo_6028603142947584057_y.jpg
photo_6003701661299752385_y.jpg

 מה"ג - מבחן התאמה לגידול בעבור כלבים גזעיים; 

מטרתו לבדוק את התאמת הכלב לגידול המשך בגזע. המה"ג מבוצע על ידי שופט כלבים המוסמך לשיפוט הגזע ביחד עם מרכז הגזע, וזאת עם תעודות יוחסין פתוחות שיפתחו בפני השופט לאחר שיפוט הצורה. ההחלטה במה"ג חייבת להיות משותפת לשניהם.

א. עלות מה"ג – מבחן התאמה לגידול: לחברים עלות מה"ג הינה 250 ₪ . למי שאינו חבר במועדון 400 ₪. עלויות שירותי המועדון עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטות הועד ו/או האסיפה הכללית של החברים.

ב. באם הוחלט במה"ג על הגבלתו או פסילתו של כלב לגידול יאמר הדבר לבעלי הכלב במקום ותימסר לו הודעה בכתב במקום או תוך 14 יום מהמה"ג. מרכז הגזע יעביר את ההמלצה לוועדת הגידול של המועדון וזו תעביר את החלטתה למנהל ספר הגידול של ההי"ל. באחריות רכז הגזע לוודא שהפסילה נרשמה בספר הגידול.

ג. מה"ג חוזר - רשאי מרכז הגזע לזמן מיוזמתו כלב למה"ג חוזר למרות שהשתתף בתערוכה או במה"ג בעבר (למעט כלב אשר הומלץ לגידול במה"ג קודם). מה"ג חוזר זה יתנהל בהתאם לתקנון הגידול של ההי"ל ונדרשת בו נוכחות חובה של הכלבה האם בעת הביקורת, אלא אם יש נסיבות מיוחדות.

ד. ערעור על מה"ג - בעליו של כלב אשר הוגבל או נפסל רשאי לבקש מה"ג חוזר שיתקיים ע"פ תקנון הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות או לערער בפני ועדת גידול מדעית של ההי"ל תוך 30 יום מהפסילה /ההגבלה.

עלויות המה"ג החוזר בהמשך לערעור יחולו על המבקש בלעדית.

2.3 הרבעות שיבוצעו ללא תאום ובניגוד להנחיות הגידול של המועדון לא יוכלו לקבל תעודות גידול רגילות – כחולות

ויונפקו לגורים תעודות אדומות, בתנאי שהכלבים יעמדו בדרישות נוהל הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

כלבים אסורים להרבעה

 •  כלבים חסרי תעודות יוחסין מוכרות על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

 •  כלבים אשר נקבע לגביהם במבחן גידול כי הינם פסולים לגידול או לא רצויים לגידול בשל חוסר טיפוסיות,

 • בעלי שגיאות חמורות, או בעלי סטייה ניכרת מתקן הגזע בצורתם או באופיים.

 •  בגזע האנטלבוכר כלבים שנמצאו כנושאי גנים למחלת כליות hydronephrosis, ectopic ureter או גלאוקומה ו/או פגמים בלב.

 כלבים אסורים לגידול והרבעה:

- נפסלו ע"י סמכות רשמית על פי תקן הגזע ו/או נוהל הגידול של ההי"ל.

- כלבים בעלי מנשך לא תקין.

- כלבים בעלי אשכים פגומים או שעברו טיפול כירורגי להורדת אשך טמיר.

- אגרסיביות.

- כלבים אשר לאחר ניסיון גידול ימצא כי הנם מורישים שגיאות חוזרות לצאצאים, כגון: חירשות, עיוורון, אשך טמיר

מנשך לא תקין לרבות בעיות גנטיות אחרות, כל ניתוח כירורגי שעבר הכלב לטובת תיקון שגיאה פוסל אותו לגידול.

 

 

בדיקות מיוחדות לגזעי המועדון

- כלל גזעי המועדון נדרשים לצילום אגן (hip dysplasia) וצילום מרפקים (elbow dysplasia) טרם הצטרפותם למעגל הגידול, על מנת להבטיח שלא תועברנה בעיות גנטיות בתורשה. צילום אגן ומרפקים יבוצע מגיל 15 חודשים לגזעי BND ו-GMD. לאנטלבוכר ואפנצלר מגיל 12 חודשים. ככלל, המועדון ממליץ לבצע צילום אגן אחרי גיל 18 חודש לכל כלב מגזעי המועדון, שכן בעיה המאובחנת מוקדם, ניתן לנסות ולטפל בה ולהימנע מהחמרתה בגיל מבוגר.

- יאושרו לגידול רק כלבים אשר דירוג האגן שנקבע להם A או B או C בלבד ודירוג מרפקים 0 או 1.

סיווג האגן והמרפקים יבוצע על ידי הוועדות לסיווג אגן ומרפקים מטעם ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

- כלל גזעי המועדון בעלי דירוג אגן A ו-B מותרים להרבעה עם בעלי אגן A, B, C.

- כלל גזעי המועדון שקיבלו דירוג אגן C יאושרו להרבעה רק עם כלב/ה בעלי דירוג אגן A או B.

- כלבים שקיבלו דירוג אגן D אינם מומלצים להרבעה.

- בגזע אנטלבוכר חובה בנוסף לבצע בדיקה גנטית prcd-PRA.

- בגזע אנטלבוכר נדרש שאחד משני ההורים המיועדים נמצא בבדיקה נקי מ-prcd-PRA.

- בגזע אפנצלר נדרשת תוצאה שלילית בבדיקת "patella luxation".  

ועדת הגידול של המועדון ומרכז גזע

- ועדת הגידול של המועדון תהיה מורכבת ממספר אי זוגי ותמנה לפחות 3 פעילים, אשר מתוכם ייבחר יו"ר.

אחד מתוך חברי ועדת הגידול יכהן גם כמרכז גזע. במועדון יכולים לכהן יותר מרכז גזע אחד לפי החלטת ועד המועדון. תפקידיו וסמכויותיו של מרכז גזע מוגדרים בתקנון גידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

- מרכזי גזע ויו"ר ועדת הגידול נדרשים להיות בוגרי לימודי כלבנות במדרשה של ההתאחדות הישראלית לכלבנות

ואשר מצויים ומכירים את תקני הגזע על בורים. יתר חברי הועדה אינם נדרשים ללימודים אלו.

- מרכז גזע מחויב להפנות רוכשי גורים פוטנציאלים לרשימת כל ההמלטות העדכניות לפי רישומי המועדון. מרכז  

הגזע יספק למתעניינים פרטים רלוונטיים על כל ההמלטות אך לא ימליץ על אחת מהן על פני אחרת.

- מרכז גזע מחויב להפנות בעל נקבה המעוניין להרביע אותה, לרשימת כל הזכרים המאושרים להרבעה לפי נוהל  

הגידול של המועדון, ובתנאי שבעלי הזכר הינם חברי מועדון.

מרכז הגזע יספק פרטים רלוונטיים על כל הזכרים המאושרים להרבעה אך לא ימליץ על אחד מהם על פני אחר,

אלא במקרה של קרבת דם בין הנקבה לאחד הזכרים הנ"ל.

- מרכז הגזע יספק בשקיפות מידע רלוונטי לבעל הכלבה, באופן שיסייע לקבלת החלטה על בחירת הזכר, לרבות

קרבה משפחתית או מחלות גנטיות שחזרו בקו דם מסוים.

 

ביקורת שגר

- מגדל נדרש לעדכן על המלטה למרכז הגזע של המועדון או לוועדת הגידול של המועדון תוך  14יום מהמלטה.

- המועדון מחייב ומקיים ביקורת שגר באמצעות רכז הגזע של המועדון או בא כוחו לפני מלאת לגורים 7 שבועות ולא מאוחר מ-9 שבועות. עלות הבדיקה לחברי מועדון 150₪, לשאר האוכלוסיה המחיר כפול. המחיר עשוי להתעדכן בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.

- כל שגר מגזעי המועדון חייב לעבור ביקורת שגר ושיבוב טרם אישור הנפקת תעודות יוחסין.

כאשר הביקורת תעשה בו זמנית לכלל הצאצאים מאותו השגר. חובת השיבוב חלה על בעל ההמלטה, שיבוב הגורים נועד לשייך את הגורים להמלטה ולא יחתום מרכז הגזע או בא כוחו על ביקורת שגר במידה ולא סומנו כל הגורים בשבב אלקטרוני על ידי וטרינר מוסמך, לפני מועד ביקורת השגר ולתעד סימונים אלו.

- מרכז הגזע רשאי למנות אדם אחר לבצע את ביקורת השגר, בתנאי שמחליפו בוגר המדרשה לכלבנות או בעל השכלה אחרת שתעמוד בדרישות ועדת הגידול המדעית של ההי"ל, על המחליף להכיר את תקן הגזע על בוריו.

- במידה והמגדל מעוניין שבדיקת השגר שלו תעשה על ידי גורם אחר, עליו לפנות בעצמו לוועדת הגידול של ההתאחדות שישלחו מטעמם בודק, הבדיקה כרוכה בתשלום נפרד למולם.

- ביקורת השגר תתקיים במידת האפשר בבית הגידול, בית בעלי הכלבה, אך במקרים מסוימים רשאי רכז הגזע או

בא כוחו להביא את האם והגורים למקום אחר כפי שייקבע.

- רכז הגזע או בא כוחו ימלא דוח בכתב על ממצאי ביקורת השגר ויימסר עותק לבעל ההמלטה. נמצאו תופעות

חריגות או שגיאות פוסלות בשגר, יציינו הערות בטופס ההמלטה לגבי הגורים הרלוונטיים, בהתאם לנוהל הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

- אין בביקורת השגר כל ערובה לטיבם או בריאותם של הגורים ואין רכז הגזע או בא כוחו או המועדון נושאים בכל

אחריות באשר לטיב השגר או בריאותם של הגורים בעת ביצוע הביקורת או בעתיד. על רכז הגזע או בא כוחו לציין זאת בפני בעל ההמלטה.

- גורים יימסרו במלאת להם שמונה שבועות לפחות ולאחר בדיקת שגר, כאשר הם בריאים ומומלץ לאחר תילוע.

- חובת המגדל להעביר לידי מזכיר המועדון ו/או מזכירות ההתאחדות הישראלית לכלבנות את כל הפרטים

האישיים של קוני הגורים כולל פרטי ההתקשרות. במידה ולא יבוצע סעיף זה במלואו, רשאי מרכז הגזע שלא לחתום על טפסי המלטה ולהעביר את הטיפול לוועדת הגידול המדעית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

 

הערות בספר הגידול

- בהמשך לביצוע ביקורת השגר רשאי מרכז הגזע לבקש ממנהל ספר הגידול לרשום הערות על גבי תעודת היוחסין, אם כהערה כוללת לגבי השגר כולו ואם כהערה המתייחסת לגור מסוים. ההערה יכולה להיות פגם משמעותי או סטייה חמורה מתקן הגזע ו/או פסילה לגידול דוגמת מנשך סנטרי, כתם צבע, צבע עיניים חריג או עיוות חשוד כתורשתי. ההערה שרשאי מרכז הגזע לדרוש כי תרשם בתעודת היוחסין היא: "לא מאושר לגידול" ולצידה תצוין הסיבה שעל פיה החליט להוסיף הערה זו ויצוין הסעיף הרלוונטי בתקן הגזע שעל פיו נקבעה הערה זו.

- היה וההערה המבוקשת הינה בהתניה עתידית, יבקש מרכז הגזע ממנהל ספר הגידול להוסיף לתעודה ההערה הבאה:" לא מאושר לגידול, חובת מה"ג בגיל שנה". גם במקרה זה יצורף מסמך נלווה לטופס ההמלטה ובו מרכז הגזע יציין את הסיבה להערה. מסמכים אלו ישמרו במסמכי המועדון. היה ונרשמה הערה כלשהי חייב מרכז הגזע לידע את בעלי השגר/המגדלים וחובת המגדל/בעל ההמלטה ליידע את רוכשי הגור על קיומה וסיבתה במפורט ולספק להם עותק מהמסמך הנלווה ביחס לגור/ה.

- בעל ההמלטה רשאי לערער על כל החלטה של רכז הגזע או בא כוחו או על רישום הערה בספר הגידול, בפני ועדת הגידול המדעית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות, תוך 30 יום ממועד ביקורת השגר ולפני הנפקת התעודות.

במידה ולא פעל המגדל על פי תקנון הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות וכן על פי נוהל הגידול המשלים

של המועדון, יונפקו לגורי השגר תעודות אדומות. תעודת יוחסין אדומה מאשרת את היות הגורים גזעיים מתועדים (צאצאים לשני הורים מתועדים), אך שההרבעה או ההמלטה או שתיהן לא התקיימו בהתאם לנדרש בנוהל.

 

חברות במועדון

- מומלץ לרשום את בעלי הגורים כחברים במועדון לשנה הראשונה, על מנת שיזכו למלוא העזרה וההדרכה בגידול וטיפוח הגור על ידי מתנדבי המועדון.

- המועדון מעניק הטבות משתנות לבעלי גורים, מקיים פעילויות ייחודיות המותאמות לכלבים צעירים ואף מפעם לפעם מקנה הנחה בהשתתפות בתערוכות לכלבים עד גיל שנה.

- במעמד מסירת הגורים מתבקש כל מגדל למסור לבעלים החדשים של הגור/ה דף הנחיות והמלצות לגידול כלב הרים שוויצריים. דף הנחיות והמלצות זה מצוי כנספח לנוהל הגידול באתר האינטרנט והוא יעודכן מעת לעת.

- המועדון ממליץ לבצע הסכמי הרבעה והסכמי מכירת גורים בכתב, בהם תנאי ההתקשרות והתמורה.

 - ראה נספח קוד אתי למועדון לכלבי הרים שוויצריים.

 

 

כל בעל כלב או כלבה במעגל הגידול של כלבי הרים שוויצריים, נדרש לקרוא ולאשר בחתימתו את נוהל גידול זה.

 

 

 

 

נספח לנוהל גידול

הקוד האתי של המועדון הישראלי לכלבי הרים שוויצריים

 

קוד זה מהווה חלק בלתי נפרד מנוהל המועדון, מטרתו של קוד אתי זה לשרת את טובת המגדלים, הבעלים וכלבי ההרים השוויצריים בישראל. כל בעל גור יקבל עותק של נוהל זה (הכולל את הקוד אתי) מאת המגדל.

רכז הגזע יעביר למגדל עותקים של נוהל זה כמספר הגורים בעת ביצוע ביקורת השגר כך שכל בעל גור שיבחר להיות חבר במועדון ידע למה הוא מתחייב כחבר.

חבר המועדון ידאג לרווחתו של הכלב שברשותו, לתזונתו, תנאי החזקתו, היגיינה נאותה, לתרגול גופני הולם, לבריאותו ולכל צרכיו. חבר המועדון לא יתאכזר לכלבו/תו או לכל כלב אחר בכל דרך שהיא.

חבר המועדון לעולם לא יהיה מעורב בכל צורה שהיא במישרין או בעקיפין בקרבות כלבים, בהתעללות בבעלי חיים בכלל וכלבים בפרט.

- חבר המועדון ידאג להתנהגות נאותה של כלבו במקום ציבורי, ימנע ממנו להיות מטרד לכלל וידאג לנקות אחריו.  

- חבר המועדון לא ירביע/יגדל מכלב שאינו בעל תעודת יוחסין המוכרת על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות או שמצוין בתעודותיו כי הוא פסול לגידול.

- חבר המועדון לא ירביע את כלבו/כלבתו בכל מקרה בו ההרבעה עלולה להזיק לכלב/ה, לרווחתו או בניגוד לתקן הגזע או שלא בהתאם לנוהל משלים זה.

- חבר המועדון ישקול היטב לפני כל הרבעה אם יש באפשרותו למצוא בתים הולמים לגורים שייוולדו.

- חבר המועדון יגדל גורים רק בתנאים נאותים, ידאג לתזונה מסודרת ומלאה של האם והגורים ובמידת הצורך יסייע בהזנת הגורים על מנת למנוע פגיעה באם ובגורים וכל זאת בפיקוח וטרינרי.

גורים לא ימסרו לפני ביצוע ביקורת השגר ובכל מקרה לא לפני גיל 8 שבועות מלאים.

- חבר המועדון ידאג לחסן ולתלע את הגורים בהתאם להוראות הווטרינר בטרם מסירתם לבתיהם החדשים.

- חבר המועדון ימכור או ימסור או יעביר בזכויות גידול גורים או כלבים בוגרים רק לאנשים אחראיים למיטב שיקול דעתו, בית חם ודואג בו יזכה הכלב לחיים מאושרים.

- חבר המועדון לא ימכור או ימסור גורים / כלבים בוגרים לחנות לחיות מחמד או סוחר חיות מכל סוג שהוא.

- מומלץ כי בכל מסירה או מכירה של גור או כלב בוגר ידאג חבר המועדון להבטיח בכתב כי תינתן לו זכות ראשונים לקבלת / רכישת הכלב בחזרה במידה ובעליו החדש ירצה למוסרו הלאה.

- חבר ימסור לרוכש הגור / כלב את תעודת היוחסין ופרטים מלאים על ההיסטוריה הגידולית והבריאותית בשקיפות מלאה. מסירת פרטים אלו היא חובה, ואין לדרוש כל תמורה נוספת בעדם. יצוין כי על פי רוב לא יוכל בעל גור לקבל את תעודת היוחסין בעת לקיחתו מהמגדל שכן הנפקת תעודות אורכת מספר חודשים בהתאחדות הישראלית לכלבנות. ברגע שתעודה זו מוכנה בהי"ל על המגדל לדאוג שתעודה זו תגיע לבעל הגור, כאמור, ללא דרישת תמורה נוספת בדואר או במסירה אישית בבית המגדל.

- חבר מועדון מתחייב שכל המידע שימסור לקונים פוטנציאליים אודות תכונות כלבו/תו או איכותו, תארים ורקע יוחסין, תכונות השגר או תכונות הגזע בפני קונה אפשרי יהיה אמיתי ומהימן.

- חבר המועדון המוכר גור או כלב הסובל מבעיות בריאותיות או כל בעיה אחרת הגורעת מאיכותו של הכלב ככלב תערוכות / הרבעה, חייב לדווח לקונה על הבעיה ועל השלכותיה גידולית ובריאותית במידת הדיוק המרבית.

- חבר המועדון ירשום את ההמלטה בספר הגידול הישראלי במלואה, וזאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר משישה חודשים מיום ההמלטה. זאת ללא קשר לדמי המכירה או לטיבו של הגור.

- חבר המועדון ידווח לרכז הגזע או מזכיר המועדון על כתובתו החדשה של הגור/כלב מיד עם מסירתו.

 - מומלץ לחבר המועדון לבצע הסכם בכתב לפני שהוא מרביע את כלבו/כלבתו. בהסכם יפורטו בין היתר התמורה יקבל בעל הזכר בגין ההרבעה.

- יש להתייעץ ברופא וטרינר לפני ביצוע ההרבעה, ולהתמיד במעקב רפואי בכל מהלך ההיריון וההמלטה.

- המועדון ממליץ לבעל ההמלטה לשמור על קשר רצוף עם רוכשי הגורים ולטפחו על מנת לעזור בטיפוח הגידול האישי ולטובת המועדון בכלל.

לחתימה על המסמך-

bottom of page